Ny F-gasförordning för bättre miljö

1 januari 2015 träder den nya F-gasförordningen i kraft. En gemensam EU-förordning som kommer att reglera användandet av köldmedier med växthuspåverkan(läs mer på www.naturvardsverket.se).

Förordningen innehåller många nyheter som vi på Kylmekano gärna informerar om.

• Reglering av vissa köldmediegrupper

Vanligaste köldmediegruppen är HFC (väte, flour, kol). Exempel på köldmedier inom HFC är R404A, R134a och R410A.

En annan grupp som berörs av förordningen är HCFC - omfattande bl.a R22.

Andra köldmediegrupper – brännbara som propan eller "naturliga" som koldioxid och ammoniak – omfattas inte av F-gasförordningen.

• Nya intervall för läcksökningskontroll

Idag är det enbart köldmediemängden i kg som bestämmer intervallet för återkommande läckagekontroll.

I den nya F-gasförordningen beräknas intervall med hänsyn till köldmediemängd och köldmedietyp.

Mängd HFC (kg) x GWP talet = CO2eq

- 5-50 ton CO2eq - 12 månader
- 50-500 ton - 6 månader
- Över 500 - 3 månader

Om gasvarningsutrustning installeras fördubblas intervallet.

• R22 totalförbjuds för system över 3 kg fyllnadsmängd

I system med fyllnadsmängder som överstiger 3 kg införs totalförbud på köldmediet R22 fr.om. 1 januari 2015.

• Förbud för köldmedier med GWP-tal större än 2500 (R404A)

Miljöpåverkan mäts i GWP (Global Warming Potential) som är ett mått för hur många kilo koldioxid ett kilo köldmedia motsvarar.

Den nya förordningen innebär förbud för köldmedier med GWP-tal större än 2 500 (dvs R404A). Regelverket implementeras stegvis.

- Service (påfyllnadsstopp) från och med 2020-01-01 för aggregat med mer än 10 kg R404 (40 ton CO2eq)
- Regenererad (återanvänd) R404A får användas till och med 2030.
- Installationsförbud från 2020, undantag system -50 grader

• Minskning av HFC-köldmedier på marknaden

EU-ländernas kvoter av HFC-köldmedier kommer att minskas från 2015 (100%) till 2030 (21%).

• Ersättningsköldmedier

Nya ersättningsköldmedier med låga GWP-tal kommer. Vissa finns redan idag tillgängliga som t ex R407F.

• Ny svensk köldmedieförordning med särregler kommer att införas

• Strängare regler för märkning av aggregat

Fram till 2017 behöver system med fyllnadsmängd under 3 kg inte märkas. Efter 2017 ska däremot alla installerade aggregat märkas.

Vi hjälper gärna till

Om ni har frågor kring den nya förordningen är ni när som helst välkomna att höra av er. Självklart kommer vi på Kylmekano, genom vårt arbete, även att bidra till att du som kund följer det nya regelverket.

Kontakta:

Per Andersson

Tel: 054-56 69 42
SMS: 0739-10 71 16
E-mail: per.andersson@kylmekano.se

Tillbaka